2015 Các Đề Tài Hội Thảo trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc

Những bài thuyết trình sau đây trong Đại Hội Cursillo TQ được tổ chức tại ĐH Villanova University ở Philadelphia, từ 23-26 tháng 7/ 2015. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ phổ biến thêm những videos và bản in những Rollos. Xin đón xem.

Tình Bạn Với Chúa Kitô

martin

Ts. Ralph Martin

Video (English)
Audio (English)

Text (English)

Cầu Nguyện và Nhận Biết Ý Chúa

myers

LM. John Myers

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (English)
Text (Spanish)

Bác Ái trong Thế Kỷ 21

terrana

Deacon Gary Terrana

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (English)
Text (Spanish)

Thái Độ và Cách Ứng Xử

gomez

Maribel Gómez

Video (Spanish)
Audio (Spanish)

Text (English)
Text (Spanish)

Cập Nhật về Trung Tâm Cursillo Quốc Gia

tran2015

Hoang Tran

Video (TBD)
Audio (TBD)

Phương Tiện Giúp Tăng Trưởng Ngày Thứ Tư

benavides

Walter Benavides

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (English)
Text (Spanish)

The Transforming Power of God

sevilla

Most Rev. Carlos A. Sevilla, SJ

Video (TBD)

Living the Gift of Cursillo Every Day

waraksa

Rev. Alex Waraksa

Video (TBD)