rosarys

Palancas là gì? Thư Palanca là gì? Thư Palanca là một tâm thư được gởi đến các tham dự viên và nhóm trợ tá Khóa Cursillo, thông báo cho họ biết về những lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình mà bạn đã dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cách riêng cho họ. Một tâm thư có thể được gởi đi để giải thích loại Palanca đã được thực hiện, nhưng chính tâm thư KHÔNG PHẢI là Palanca. Palanca thực sự là hành động, như việc cầu nguyện qua lời bầu cử, sự hy sinh, hoặc các công việc bác ái, có thể thực hiện mà không cần phải viết thư.

Nếu bạn muốn nhận lời nhắc nhở qua thư điện tử,  thông báo những sinh hoạt nổi bật sắp tới trong mỗi tuần lễ thì xin đăng ký ở đây để nhận thông báo miễn phí, sẽ được gởi ra hằng tuần.

Palanca thật cần thiết cho những sinh hoạt Cursillo sắp sửa diễn ra sau đây. Xin vui lòng gởi thư cho những anh chị giữ vai trò liên lạc ở địa phương, giải thích cho họ biết những phương thức cầu nguyện nào và những việc hy sinh bạn đã thực hiện để cầu nguyện cho các tham dự viên.

Palanca Requests for Cursillo 3-Days and Events

Download as PDF
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.