Bản Tin Trung Ương của PT Cursillo Toàn Quốc do Trung Tâm Cursillo phát hành. Bạn phải có Adobe Acrobat Reader (miễn phí) cài đặt trong máy vi tính của bạn để có thể đọc được Bản Tin này.