PT Cursillo trên Đài EWTN

Hai đoạn phim 30-phút về PT Cursillo đã được phát hình trên Đài TV EWTN  trong Chương Trình The Church Universal trong tháng Ba và tháng Năm 2015.

Cursillo – Nguồn Gốc, Tâm Tưởng, và Mục Đích

  • LM. Joseph Mary Wolfe
  • LM. Alex Waraksa
  • Juan Ruiz
  • Jim Santos
  • Hoang Tran

Video (tiếng Anh)

Mang Bạn Ta Đến với Chúa Kitô

  • LM. Joseph Mary Wolfe
  • LM. Alex Waraksa
  • Juan Ruiz
  • Jim Santos
  • Hoang Tran

Video (tiếng Anh)