Eduardo Bonnín Aguiló (1917-2009)

Đoạn phim này ghi lại đời sống cá nhân của sáng lập viên Phong Trào Cursillo.

Note: privacy settings need to be changed.

Eduardo Bonnín Aguiló

Video (tiếng Anh)