2016 Các Đề Tài Hội Thảo trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc

Những bài thuyết trình sau đây trong Đại Hội Cursillo TQ được tổ chức tại ĐH Lewis trong GP Joliet, IL, từ 4-7 tháng 8, 2016. Mỗi tuần, chúng tôi sẽ phổ biến thêm những videos và bản in những Rollos. Xin đón xem.

Kerygma và Cursillo

Giám Mục Carlos A. Sevilla, S.J.

Text (tiếng Việt)

Text (tiếng Anh)

Kerygma và Tiền Cursillo

Cef Aguillón

Text (tiếng Việt)

Text (tiếng Anh)

Kerygma và Khóa Ba Ngày Cursillo

Juan Ruiz

Text (tiếng Việt)

Text (tiếng Anh)

Kerygma và Hậu Cursillo

Joachim Lê Tinh Thông

Text (tiếng Việt)

Text (tiếng Anh)

Trung Tâm Cursillo Quốc Gia – Tiềm Năng và Cập Nhật

Giuse Trần Thái Hoàng

Text (tiếng Anh)

Text (tiếng Việt) TBD