2014 Các Đề Tài Hội Thảo trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc

Các đề tài này đã được trình bày trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ thứ 24 tại Đại Học Chapman ở Orange, CA, từ 31-7 đến 3-8-2014.

Lịch Sử Phong Trào Cursillo

Miguel Sureda

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)

Truyền Giáo Qua Tình Bạn

Jackie DeMesme-Gray

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)

Kitô Hữu Lãnh Đạo

Omar Baez

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)

Nên Thánh nhờ PT Cursillo

agustin

Phó Tế Ben Agustin

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)

Niềm vui Phúc Âm

LM Alex Waraksa

Audio 1 (English)
Text (English)
Text (Spanish)

Tinh Thần Quản Gia Trong PT Cursillo

Hoang Tran

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)