2013 Các Đề Tài Hội Thảo trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc

Những bài sau đây bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha đã được trình bày trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 23 được tổ chức tại Hofstra University ở Hempstead, New York, 25 đến 28 tháng 7, 2013.

Cursillistas: Tác Nhân của Phương Pháp Truyền Giáo Mới

rosazza

Bishop Peter Rosazza

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)

Đặc Sủng Nền Tảng

juan1

Juan Ruiz

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (Spanish)
Text (English)
Văn bản (Tiếng Việt)

Phương Pháp Cursillo

michael

Michael Ciccocioppo

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)

Cơ Cấu Sinh Hoạt

marisela

Marisela García

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (Spanish)
Text (English)
Văn bản (Tiếng Việt)

Vai Trò của Giáo Dân Lãnh Đạo Trong PT Cursillo

santos

Jim Santos

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)

Vai Trò của Vị Linh Hướng

smith

LM. David A. Smith

Video (TBD)
Audio (TBD)

Text (Spanish)
Text (English)

Kế Sách cho Một Tương Lai Sáng Lạng Hơn

hoang

Hoang Tran

Audio (English)

Text (English)
Text (Spanish)
Văn bản (Tiếng Việt)

Spiritual Advisor’s Workshop

sa_workshop

Rev. Peter M. Jaramillo
Rev. David A. Smith

Workshop Sessions (English)