Xin lưu ý

  • Lệ phí ghi danh là $350 mỗi người nếu Phiếu ghi danh nhận được trước ngày 1-6- 2019.
  • Lệ phí tăng lên $400 mỗi người vào ngày 1-6- 2019.
  • Không bảo đảm còn chỗ sau ngày 1 tháng 7, 2019.
  • Phải chịu trả lệ phí $40.00 mỹ kim nếu quyết định không tham dự trước ngày 15- 6- 2019. Không hoàn trả lệ phí ghi tên nếu báo tin quyết định không tham dự sau ngày 15 tháng 6, 2019