Xin lưu ý

Lệ phí ghi danh tham dự là $340 cho mỗi người nếu Phiếu Ghi Danh được nhận trước ngày 15-6- 2017. Lệ phí tăng lên $400 mỗi người vào ngày 16-6- 2017. Không thể bảo đảm còn chỗ sau ngày 30 tháng 6, 2017.

Phải chịu trả lệ phí $40.00 mỹ kim nếu quyết định không tham dự trước ngày 31- 5 – 2017. Không hoàn trả lệ phí ghi tên nếu báo tin quyết định không tham dự sau ngày 31 tháng 5, 2017 – Không có trường hợp ngoại lệ!  Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc vẫn phải đóng tiền đầy đủ cho Đại Học Trinity cho dù bạn không tham dự.