Xin lưu ý

Lệ phí ghi danh tham dự là $400 cho mỗi người. Không thể bảo đảm còn chỗ sau ngày 15 tháng 7, 2018.

Phải chịu trả lệ phí $40.00 mỹ kim nếu quyết định không tham dự trước ngày 15- 6 – 2018. Không hoàn trả lệ phí ghi tên nếu báo tin quyết định không tham dự sau ngày 15 tháng 6, 2018 – Không có trường hợp ngoại lệ!  Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc vẫn phải đóng tiền đầy đủ cho Đại Học Seattle cho dù bạn không tham dự.

Lưu ý: Đại học Seattle không có máy lạnh. Thông thường nhiệt độ những tháng hè ở Seattle trung bình khoảng 73 độ. Bạn có thể mướn quạt máy với giá $10 nếu gặp phải đợt nóng. Mỗi tham dự viên sẽ nhận được một quạt tay ‘Cursillo’ như một trong những quà tặng của Trung Tâm Cursillo Quốc Gia.