THÔNG TIN CHUYẾN BAY CỦA BẠN

Thông tin trên phiếu này rất quan trọng, cho nên xin vui lòng ghi đầy đủ chi tiết về trường hợp của Bạn. Xin ghi N/A vào chỗ nào không phải là trường hợp của Bạn. Thông tin này sẽ được chuyển đến cho Ủy Ban Đặc Trách Đưa Đón để bảo đảm có người được cắt cử đón Bạn từ Phi Trường San Antonio và đưa Bạn đến Đại Học Trinity, nơi tổ chức Đại Hội.

  • Travel Plans/Planes de viaje/Hành trình bay

  • MM slash DD slash YYYY
  • MM slash DD slash YYYY