Bản Tin Liên Lạc của PT Cusillo T.Q. do Trung Tâm Cursillo phát hành. Bạn phải có Adobe Acrobat Reader (mễn phí) cài đặt trong máy vi tính của bạn để có thể đọc được Bản Tin này.